Salgs- og leveringsbetingelser​

1. Aftalens grundlag
1.1
​Nærværende salgs- og reklamationsvilkår (juni 2019) gælder for salg, reservedele, service, montering og reparation udenfor garanti, medmindre andet skriftligt er aftalt. Hvis der ved salg er indgået en købsaftale mellem parterne, har salgs- og leveringsbetingelserne i købsaftalen dog forrang i forhold til disse vilkår.1.2Er køber uenig i aftalens indhold, skal han fremkomme med indsigelse senest fem hverdage efter levering.1.3Er der aftalt, at NL01 eller NLM 94 gælder for parternes aftale, da gælder de alene udfyldende i forhold til nærværende salgs- og reklamationsvilkår, medmindre andet skriftligt er aftalt.​​

2. Levering og risiko
2.1
​Medmindre andet er aftalt mellem parterne, sker levering ab Sælgers forretningsadresse og Køber bærer risikoen for det reparerede/købtes hændelige undergang eller forringelse, når varen forlader Sælger.​​

3. Sælgers ansvar ved forsinkelse
3.1
​Medmindre andet udtrykkeligt fremgår af aftalegrundlaget, er det af Sælger angivne leveringstidspunkt omtrentlig.3.2Eventuelle forsinkelser berettiger ikke Køber til at hæve aftalen, medmindre forsinkelsen varer længere end 30 dage.​​

4. Service, reklamation og mangler
4.1
​Køber er forpligtet til nøje at iagttage de i Sælgers dokumentationsmateriale, herunder brochurer, vejledninger eller andre skriftlige eller mundtlige oplysninger fra Sælger, givne forholdsregler om anvendelse og vedligeholdelse af det reparerede/købte.

​4.2
​Konstaterer Køber, at det reparerede/købte ikke er kontraktmæssigt, skal Køber snarest skriftligt reklamere overfor Sælger, med en beskrivelse af manglen.

​4.3
​Reklamationer over service/montering/reparation udenfor garanti er Sælger uvedkommende. Ved berettiget reklamation har Sælger afhjælpningsret.

4.4
​Ved salg af nye varer, elektriske anlæg, dæk og slanger, er reklamationer over mangelskrav fremkommet efter 12 måneder fra leveringsdagen Sælger uvedkommende. Ved salg af nye reservedele er fristen seks måneder. Ved berettiget reklamation har Sælger afhjælpningsret og ret til ombytning efter Sælgers valg.

4.5
​Ved køb af brugte varer/maskiner eller reservedele påtager Sælger sig intet ansvar, medmindre andet er skriftligt aftalt.

​4.6
​Udgifter i forbindelse med berettiget reklamation afholdes af Sælger, mens Sælger kan fakturere Køber for uberettiget reklamation. Har Køber efter levering fået påmonteret ekstraudstyr, afholder Køber selv eventuelle ekstraudgifter forårsaget heraf i forbindelse med mangelsafhjælpning.​​

5. Betaling
5.1
​Betaling skal ske til Sælger kontant ved levering, medmindre andet skriftligt er aftalt.

​5.2
​Overskrides det aftalte betalingstidspunkt, skal Køber betale 2% pr. påbegyndt måned i morarente fra forfaldsdagen og indtil betaling sker i tillæg til den aftalte kreditrente.​​

6. Erstatning
6.1
​Køber kan ikke som følge af Sælgers forsinkelse eller mangler eller Købers egen ophævelse af aftalen rejse krav om erstatning for driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab, medmindre Køber kan dokumentere, at tabet skyldes grov uagtsomhed fra Sælgers side, og uanset erstatningens art, kan Sælger ikke forpligtes til betaling af erstatning på mere end DKK 100.000 i alt, dog maksimalt et beløb svarende til den mellem parterne aftalte købesum.

​6.2
​Ved service/montage/reparation ydes ikke direkte eller indirekte erstatning.

7. Kreditkøb, ejendomsforbehold og forsikringspligt
7.1
​Sker købet på kredit, er Køber pligtig til inden levering at underskrive købekontrakt med ejendomsforbehold, forsikringsbegæring m.v.. Køber er pligtig til inden levering at tegne fornøden ansvars-, kasko og brandforsikring samt at sikre, at Sælger har transport i en eventuel forsikringssum, indtil det købte er fuldt betalt.

​7.2
​Køber er uberettiget til at sælge, pantsætte eller i øvrigt disponere over det købte på en sådan måde, at tredjemand opnår rettigheder over dette. Såfremt det købte udlejes eller udlånes, er Køberen forpligtet til at tegne de i de anledninger nødvendige udvidede forsikringer, jfr. pkt. 7.1.

​7.3
​Køber må ikke, uden forud indhentet skriftligt samtykke fra Sælger, overlade det købte til andre til reparation, medmindre reparationen betales kontant.

​7.4
​Det solgte forbliver Sælgerens ejendom indtil hele købesummen inklusive evt. rentetilskrivninger er betalt.​​

8. Salg og service til private
8.1
​Ved aftaler med forbrugere gælder disse vilkårs punkt 1.1., 2.1., 4.1., 7 og 8.

​8.2
​For salg af varer til private Købere (forbrugere) gælder købeloven, herunder 24 måneders reklamationsret.

​8.3
​Ved kreditkøb med ejendomsforbehold gælder punkt 7, og herunder er forbrugere forpligtet til at betale mindst 20% af købesummen senest ved levering af det købte.

​8.4
​Reklamationer over service/montering/reparation udenfor garanti skal være sket inden tre måneder efter levering, da reklamationerne ellers er Sælger uvedkommende. Ved berettiget reklamation har Sælger afhjælpningsret.​​

9. Tvister9.1Tvister om eller i forbindelse med denne aftale afgøres efter dansk ret ved søgsmål ved byretten i Sælgers retskreds.

Aftale omkring rådgivning og kontakt kun ved salg af nye og brugte maskiner.

Køber giver hermed samtykke til at Helsinge Maskinforretning A/S må opsamle og opbevare de nødvendige personlige data, f.eks. profession, til brug for garanti-registrering. Køber kan når som helst helt frit tilbagetrække denne aftale.

​Ligeledes har Køber ret til om ønsket at se de opbevarede informationer og rekvirere rettelser eller sletning af disse hos Helsinge Maskinforretning A/S, Tofte industri 22, 3200 Helsinge, Tlf. 48 79 51 22, mail: post@helsingemaskinforretning.dk .​​

Helsinge Maskinforretning A/S

CVR.: 30590759

Tofte Industri 22, 3200 Helsinge

Klik her for rutevejledning

​Tlf.: 48 79 51 22

Send en e-mail til os, og vi vil besvare den hurtigst muligt. Send den til:
​post@helsingemaskinforretning.dk

Fakturaer sendes til: EAN 5790002638220

Alternativt til: faktura@helsingemaskinforretning.dk

Åbningstider

Reservedele / Butik

Mandag - fredag

07.00 - 16.00

Lørdag nødekspeditioner​

Lørdag

09.00 - 12.00

Værksted

Mandag - fredag

07.00 - 15.00

Salg

Mandag - fredag

08.00 - 16.00

Alle priser er excl. moms og der tages forbehold for trykfejl samt prisstigninger.